Створення підприємства: порядок дій
28 авг 2014 11:19 13383
Створення підприємства: порядок дій

У Вас виникло бажання працювати по-новому заради свого добробуту  і заробляти більше, при цьому не залежати від працедавця, який завжди встановлює правила гри осо-бисто чи разом із людьми, яким він довіряє.
Першою стадією створення юридичної особи є прийняття рішення про заснування. На цій стадії засновники майбутньої юридичної особи вирішують питання про:
1)  найменування юридичної особи;
2)  місцезнаходження;
3)  розмір статутного фонду (капіталу) та як він буде розподілений між засновниками;
4)  хто буде керівником юридичної особи.
Найчастіше рішення про створення оформляється Протоколом Загальних зборів Учасників або Рішенням засновника(ів).

Ви маєте ідеї та бізнес-план? Далі слід визначитися з організаційно-правовою формою підприємства.
Якоїсь однозначно найкращої або однозначно найгіршої форми підприємства не існує. З погляду ведення господарської діяльності чи режимів оподатковування, то   будь-які форми підприємств по законодавству України - абсолютно рівноправні (якщо не враховувати деякі специфічні види діяльності - ломбардні операції, комерційна діяльність із цінними паперами, банківська діяльність і т.п.- для яких законодавством обмежене коло форм юридичних осіб, які можуть здійснювати відповідну діяльність).
Суть різниці між формами підприємств - винятково "внутрішня": порядок керування, взаємини й відповідальність засновників, статутний фонд і т.п.
В Україні, в абсолютній більшості випадків, вибір ще до недавна здійснювався тільки між двома організаційно-правовими формами: приватне підприємство (ПП) або Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Сьогодні все частіше постає питання про створення акціонерного товариства.
Критеріями вибору стають в основному наступні фактори:
1. Простота й вартість створення (ПП - простіше й дешевше, немає ніяких вимог до статутного фонду, для ТОВ законодавством передбачений мінімальний розмір статутного фонду, а також обов'язковий внесок у статутний фонд до моменту реєстрації ТОВ);
2. "Солідність" абревіатури Товариства з обмеженою відповідальністю (для деяких людей (у тому числі - Ваших майбутніх клієнтів), абревіатура акціонерного товариства - виглядає більш солідно й викликає більше довіри, дозволяючи вигравати тендери й держзамовлення, чим абревіатура Приватного підприємства (ПП)).
Створення підприємства з іноземним капіталом в основному дозволяє вирішувати всі типові завдання іноземного засновника (здійснення господарської діяльності на території України через підконтрольне підприємство або за участю партнерів з України, можливість одержання й репатріації прибутку, відсутність відповідальності іноземного засновника по боргах створеного підприємства й т.п.) і при цьому не передбачає "непотрібних додаткових формальностей".
Відзначу, що законодавство України про режим іноземного інвестування передбачає ті або інші правила (захист інвестицій і т.п.) незалежно від форми підприємства, у яке була внесена інвестиція.
Для фізичних осіб - засновників, що не є громадянами України, необхідно отримати український індивідуальний податковий номер, а вже після його одержання можлива реєстрація підприємство й відкриття банківського рахунку.
Вибір форми акціонерного товариства може бути викликаний наступними міркуваннями: ще більша "солідність" організаційно-правової форми, простота (у порівнянні з ТОВ) передачі, у майбутньому, прав на підприємство (акцій). У ТОВ частка в статутному фонді передається по згоді інших учасників, - шляхом внесення змін у статутні документи. В акціонерному товаристві цього не потрібно, а передача прав на підприємство відбувається шляхом відчуження акцій.
В усіх (із зазначених вище) формах підприємств в Україні засновники (учасники, акціонери) не несуть відповідальності по зобов'язаннях підприємства.

Слідуючим кроком є процедура юридичної реєстрації, тобто безпосередньо створення підприємства.

Для початку слід скласти установчі документи, якими можуть бути: розпорядчий акт або статут (положення),  установчий договір або протокол зборів тощо. В установчих документах мають зазначатися найменування юридичної особи, її місцезнаходження, цілі і предмет діяльності, склад і компетенція її органів, а також інші відомості, що їх передбачають законодавчі акти про юридичні особи відповідного виду. Установчі документи можуть містити й інші реквізити, які не суперечать законодавству.
Юридичні особи приватного права створюються по волі приватних осіб. При цьому варто мати на увазі наступне:
– цими особами є як фізичні, так і юридичні особи;
– в законі можуть міститися певні вимоги до осіб, що створюють ту або іншу юридичну особу приватного права, так само як і заборони виступати в якості таких для деяких категорій осіб;
– особами, які приймають рішення про створення юридичної особи, можуть бути поряд з особами приватного права також особи публічного права. Наприклад, коли створюється господарське товариство, учасниками якого, крім приватних осіб, виступає орган державної влади або місцевого самоврядування. У цих випадках такі особи піддаються правовому регулюванню Цивільного кодексу України і діють як учасники цивільних (а не публічних) відносин;
– мають місце і виключення. Наприклад, акціонерні товариства (АТ), створювані в процесі приватизації і корпоратизації. По своїй суті вони не тільки створюються в розпорядчому порядку, характерному для публічних юридичних осіб, але і діють якийсь час (або постійно) на зразок із публічними юридичними особами. Тим не менш такі АТ мають також визнаватися юридичними особами приватного права.
Державна реєстрація юридичних осіб – це засвідчення факту реєстрації та інших відповідних записів, внесення їх до Єдиного державного реєстру. Така реєстрація проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.

Отже, Ви вирішили створити підприємство і цікавитесь яким чином відбувається процедура оформлення та реєстрації Вашого «дітища»?!

Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої юридичної особи.
Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
 1. заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
2. примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
3.  два примірники установчих документів, при цьому підписи фізичних осіб на установчих документах краще завіряти нотаріально;
4.  документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;
5.  інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників;
6.  у випадку державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди;
7.  у випадку державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження;
8. копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновника (їй), директора, бухгалтера (у тому числі засновників-нерезидентів (фізичних осіб);
9. документи, що підтверджують місцезнаходження ("юридична адреса") підприємства (якщо такі є);
10. при формуванні статутного фонду майном - перелік цього майна із вказівкою його вартості й вказівкою який засновник яке майно вносить.
4. Перелік документів, які необхідні від юридичної особи - засновника:
1) виписка із ЄДРПОУ;
2) копія довідки з органів статистики;
3) копія довідки про взяття на облік як платника податків (ф. 4-ОПП) - завірена в податковій інспекції по місцю видачі (не потрібно, якщо реєстрація нового підприємства відбувається в тому ж адміністративному районі, у якому зареєстрована юридична особа - засновник);
4) довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків (не потрібно, якщо реєстрація нового підприємства відбувається в тому ж адміністративному районі, у якому зареєстрована юридична особа - засновник);
5) копії установчих документів;
6) рішення (протокол) головного органа юридичної особи (збори засновників/акціонерів) про рішення виступити засновником створюваного підприємства (зразок такого протоколу надамо при співпраці);
7) якщо документи створюваного підприємства буде підписувати керівник юридичного засновника - необхідно надати рішення (протокол) головного органа (збори засновників/акціонерів) про призначення керівника юридичної особи засновника, пред'явити нотаріусові Статут юридичної особи, мати при собі печатку;
8) якщо документи створюваного підприємства буде підписувати представник (не керівник) юридичного особи-засновника - необхідно надати нотаріально завірену довіреність на надання відповідних повноважень такому представникові (зразок такої довіреності надамо при необхідності). Довіреність повинна містити печатку юридичної особи;
9) копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особи, що буде підписувати від імені юридичного особи-засновника документи створюваного підприємства (керівника або представника);
10) виписка з єдиного державного реєстру підприємств України.

Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору, визначені статтею 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців":
1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються  поштовим  відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.
2. Реєстраційна картка за формою № 1 заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві,  повідомленні)  повинна  бути нотаріально засвідчена.
          Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),  на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.
3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості,  передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

Отже, всі дрібниці з’ясовані і можна сміливо розпочинати діяльність!

Маю надію, що мої поради Вам допоможуть у створенні підприємства та здійсненні перших кроків, які в подальшому виведуть на велику дорогу до щастя, добробуту, везіння та регулярних стабільних прибутків.
 

Для більш розгонутих консультацій в індивідуальному порядку звертайтеся за адресою: м. Кіровоград, вул. Соціалістична, 68, оф. 2

Телефони: 095-337-44-63, 067-520-06-56.

Пишіть менів інтернеті  www.ladyadvocat.com.ua,   son_som@mail.ru